IZA fonds wijkverpleging

Onderwerpen

Onderwerpen IZA-fonds Wijkverpleging

Projecten die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit het IZA-fonds Wijkverpleging, gaan over één of meerdere van de volgende thema's.

 1. Inzetten op passende zorg: zelf als het kan, digitaal als het kan, doen wat nodig is, verplaatsen van zorg.
 2. Werkplezier in de wijkverpleging vergroten door aantrekkelijk maken van het vak (goed werkgeverschap, tijd voor nascholing en intercollegiale toetsing). 
 3. Bijdragen aan minder regeldruk voor zorgprofessionals (Aanpakken van de regeldruk). 
 4. Arbeidsbesparend werken stimuleren (goede voorbeelden delen, opschalen en versnellen). 
 5. Samenwerking en coördinatie in de wijk stimuleren 
 6. Meer aandacht voor preventie, ziekenhuis verplaatste zorg, positieve gezondheid, reablement: meer tijd voor meer cliënten in de wijk. 
 7. Trainen van professionals gericht op competenties en vaardigheden die passen bij de IZA-doelstellingen zoals preventie, reablement, positieve gezondheid en omgaan met psychiatrische problematiek.
 8. Werkgeverskosten leerlingen BBL/Hbo-V duaal in het kader van extra opleidingsinspanningen (zie toelichting, [1]). Voor het doen van een fondsaanvraag binnen dit thema zijn een aantal criteria geformuleerd. Deze criteria staan beschreven onder het kopje Criteria fondsaanvraag 'Werkgeverskosten leerlingen BBL/Hbo-V duaal in het kader van extra opleidingsinspanningen'.
 9. Aanvragen voor innovatieve projecten die aantoonbaar bijdragen aan de doelstellingen van het IZA.

Voor goede voorbeelden en inspiratie ten aanzien van projectaanvragen, zie de website van de RVO met een overzicht van alle goedgekeurde aanvragen vanuit de SOW-regeling.

 

Kostenposten

De kostenposten die voor vergoeding vanuit dit fonds in aanmerking komen zijn (zie toelichting, [3]):

 • Personele kosten, waaronder verletkosten bij training en scholing;
  • Onder eigen personele kosten worden de directe loonkosten verstaan die bestaan uit de volgende posten:
   • Brutoloon;
   • vakantie-uitkering;
   • werkgeverslasten; en
   • overige werkgeverspremies voor werkloosheids- en ziektekostenuitkeringen

Hieronder worden geen toeslagen verstaan zoals bijvoorbeeld een improductiviteitstoeslag, onregelmatigheidstoeslag of andere toeslagen.

 • Materiele kosten;
 • Overige kosten, waaronder kosten van extern ingehuurde mensen, bijv. projectleiders.

 

Addendum

[1] Criteria fondsaanvraag 'Werkgeverskosten leerlingen BBL/Hbo-V duaal in het kader van extra opleidingsinspanningen'.
Vanuit het IZA-fonds kan een vergoeding worden aangevraagd voor werkgeverskosten voortvloeiend uit het in het schooljaar 2023-2024 extra opleiden en/of extra begeleiden van leerlingen BBL-/Hbo-V duaal (zie toelichting, [2])). Let op: het betreft hier incidentele middelen voor één schooljaar.*

* Extra opleiden houdt in dat de zorgaanbieder in het schooljaar 2023-2024 meer leerlingen BBL-/Hbo-V duaal opleidt dan in het schooljaar 2022-2023.
* Extra begeleidingstijd houdt in dat er in het schooljaar 2023-2024 per leerling meer begeleidingstijd wordt geboden door de werkgever dan in het schooljaar 2022-2023.

Aanvullende criteria:

• Gebaseerd op een opleidingsplan, waaruit ook blijkt wat de inzet is om leerlingen vast te houden (voor de sector)
• De werkgever is een erkend S-BB leerbedrijf.

Te vergoeden werkgeverskosten, d.w.z.

• De salariskosten van de extra – nieuw aan te nemen - leerlingen in 2023 minus de opbrengsten uit productieve uren en subsidies
• Benodigde extra begeleidingstijd voor extra leerlingen inclusief of aangevuld met extra begeleidingstijd per leerling t.b.v. behoud leerlingen voor de sector.
• School-/cursusgeld en boekengeld of leermiddelen van de extra - nieuw aan te nemen leerlingen - in 2023.

[2] Voor het thema 'opleiding' kan maximaal 1/3 van het fonds benut worden, waarbij de 1/3 wordt omgeslagen over de 60/15-verdeling (verdeling grote en kleine aanbieders)
[3] Bij thema H 'Werkgeverskosten leerlingen BBL/Hbo-V duaal in het kader van extra opleidingsinspanningen' staat specifiek benoemd welke kostenposten hieronder vallen.